Archiv autora: Jaromir

Aktivity Daveláčku za první polovinu roku 2017

Oslava Dne dětí

Poslední květnová sobota patřila všem dětem, které se sešly na tradiční oslavě Dne dětí v davelském parku. K hezkému dni přispělo krásné letní počasí, velká účast dětí (soutěžilo asi 180 dětí), výborné občerstvení od našich hasičů a pohodová atmosféra.
Část parku byla vyčleněna třem skákacím hradům, které si děti náležitě užily a které nám za bezkonkurenční cenu zapůjčila paní Věra Benešová z Letů u Dobřichovic (www.BABY-SERVIS.cz).
Pro děti bylo připraveno 16 různorodých stanovišť, kde děti předvedly svou šikovnost a zručnost. Za odměnu a velkou snahu si každý domů odnesl věcné ceny a sladké odměny. Kromě soutěžních stanovišť si děti mohly nechat namalovat obrázek na obličej od Lenky Bartošové nebo vyrobit lodičku ve výtvarné dílničce, kterou připravila paní Iwona Zemanová.
Na organizaci se tradičně podílel městys Davle, Spolek Daveláček, STREPY a dobrovolníci z řad našich školáků. Za Spolek Trepka nám pomohl Michal Ježdík a zázemí a občerstvení nám dělali hasiči SDH Davle, bez jejichž pomoci se podobné akce neobejdou. Hasičům děkujeme také za sponzorský dar v podobě výborné točené malinovky.
Děkujeme také našim každoročním hostům Policii ČR a jejím příslušníkům, kteří se dětem věnovali a ukázali jim policejní vůz a jeho vybavení. Mnoho dětí a rodičů využilo bezplatné projížďky po Vltavě, za kterou srdečně děkujeme Maríně Davle.
Žádná podobná akce se neobejde bez sponzorů, díky nimž se mohly pořídit ceny pro děti a zajistit organizace dětského dne. Našimi sponzory jsou: VS Petrol, Petr Švejda – chovatelské a zahradnické potřeby, Taverna Thessaloniki a mnoho dalších, kteří na dobrovolném vstupném zaplatili více než 200 korun. Všem patří velké poděkování.

Partnerství s Nadačním fondem AVAST

Spolek Daveláček v letošním roce opět získal finanční podporu od  Nadačního fondu AVAST. Ve spolupráci s naší patronkou paní Marcelou Římalovou vznikl projekt na podporu mimoškolní činnosti dětí. Zájmová činnost dětí je pro jejich rozvoj a socializaci velmi důležitá a z naší zkušenosti víme, že děti ze sociálně znevýhodněných rodin zájmové kroužky právě z finančních důvodů nenavštěvují. Spolek Daveláček se snaží mimoškolní činnost dětí podporovat dlouhodobě, ale velmi omezeným finančním rozpočtem. Abychom mohli umožnit dětem ze znevýhodněných rodin alespoň jeden zájmový kroužek podle jejich výběru, museli jsme žádat o finanční pomoc. Jsme velmi rádi, že Nadační fond AVAST náš projekt shledal potřebným a podpořil ho částkou 40 tisíc korun. Velmi si vzájemné spolupráce vážíme a srdečně děkujeme Marcele Římalové za pomoc a její podporu našeho spolku.

Projekt financovaný ze zdrojů EU

Dalším dílčím úspěchem Spolku Daveláček je získání finanční podpory od Ministerstva práce a sociálních věcí na základě našeho projektu S Daveláčkem pro rodinnou pohodu na pomoc sociálně znevýhodněným rodinám v rámci pravidelné spolupráce a podpory. Díky tomuto projektu bude možné rodiny pravidelně navštěvovat, pomáhat jim s každodenními starostmi a pomoci případně v oblasti finančního poradenství, hledání zaměstnání a v dalších aktivitách dle individuálních potřeb rodin.

Sbírka oblečení a obuvi 

Druhý dubnový víkend proběhla pravidelná sbírka oblečení a obuvi. Děkujeme všem za poskytnuté oblečení, obuv, hračky a ostatní materiální pomoc, která byla využita a nabídnuta potřebným rodinám. Pomoci a podpory si velmi vážíme a všem děkujeme.
Připravujeme tradiční podzimní sbírku, která proběhne v měsíci říjnu, o přesném termínu vás budeme informovat.

Sbírka oblečení „jaro/léto 2017“

Máte doma oblečení a obuv všech velikostí, hračky, kočárky, atd., co již nevyužijete, ale posloužilo by to ještě dalším lidem?
Budeme rádi, pokud nám tyto věci darujete.
Konkrétně sháníme pro „naše“ rodiny  funkční hračky a komponenty na zahradu, pískoviště, hluboký kočárek.
Vše můžete přinést v pátek 7.4.2017 od 16 do 18 hodin a 8.4.2017 od 9 – 11 hodin do společenského sálu hotelu Pivovar v Davli.
Děkujeme
Spolek Daveláček

Návštěva studia virtuální reality

Dne 14. února se „našim nejstarším klukům“ splnilo velké přání, když v doprovodu Ivety navštívili studio virtuální reality. Kluci měli možnost během dvou hodin, kdy se střídali ve dvou místnostech vyzkoušet různé hry a ocitnout se tam, kde si přáli. Největší úspěch měli profese.
Pánové vážně pracovali a nebylo to vůbec lehké. Profese automechanika, prodavače i kuchaře se jim líbili nejvíce. Společně jsme se dost nasmáli a užili si tuto pánskou jízdu.
Příště už ale do přírody.
V březnu nás čeká celodenní výlet a v dubnu Koněpruské jeskyně.

virtual

Zápis z jednání VII. valné hromady Spolku Daveláček

Dne 17. února 2017 proběhla sedmá valná hromada Spolku Daveláček, kterou svolala předsedkyně spolku Iveta Nejtková.

Program  jednání:  1.  Úvod jednání, schválení navrženého programu, ověřovatele a zapisovatele

 1. Příjem nových členů do Spolku Daveláček
 2. Zpráva o činnosti za rok 2016
 3. Revizní zpráva 2016
 4.   Členské příspěvky na rok 2016 a 2017
 5. Plán činnosti na rok 2017
 6. Ostatní
 7. Usnesení  

Ad 1) Úvod jednání a navržení programu jednání
Jednání zahájila Iveta Nejtková, která přivítala přítomné a seznámila je s programem VII. valné hromady. Určila zapisovatele a ověřovatele zápisu z valné hromady a nechala o návrhu hlasovat.
Ověřovatel zápisu navržena MUDr. Renata Zachová a zapisovatelem Jana Slancová.

Hlasovalo všech 6 přítomných členů a návrh byl přijat

Ad 2)  Přijetí nových členů
Iveta Nejtková představila nové kandidátky na členství ve Spolku Daveláček, paní Janu Cerhovou a Kateřinu Ejemovou a navrhla je za nové členky Spolku Daveláček. O návrhu nechala hlasovat.

Průběh hlasování:   Pro:  6    Proti:  0      Zdrželo se:  0

Ad 3)  Zpráva o činnosti za rok 2016
Iveta Nejtková shrnula činnost Spolku Daveláček za rok 2016.  Shrnula veškeré akce a činnost, na kterých se Spolek Daveláček v průběhu celého roku 2016 podílel. Informovala o pomoci rodinám, se kterými spolupracujeme dlouhodobě nebo spolupráce vznikla až v roce 2016. Informovala o spolupráci se Základní školou v Davli, Mateřskou školou v Davli, městysem Davle a navázání spolupráce s ostatními obecními úřady a školami v regionu Prahy západ.

Shrnula akce, které v uplynulém roce Spolek Daveláček organizoval pro děti (Karneval, Dětský den), kterých se aktivně zúčastnil (Den Země, Davelské vánoční trhy), organizoval dvě sbírky sběru šatstva a obuvi (jaro a podzim) a výlet pro děti do kina. Největší akcí v uplynulém roce byl ozdravný pobyt pro děti na horách, který se mohl uskutečnit díky finanční podpoře Nadačního fondu AVAST, který přispěl Spolku Daveláček částkou 30.000,- Kč.

Dále zdůraznila nutnost oslovování případných sponzorů spolku, protože bez sponzorské pomoci a finanční podpory bychom nemohli naplňovat svou činnost,  pomáhat rodinám a dětem, organizovat různorodé akce a výlety pro děti.

Ad 4)  Revizní zpráva
Výsledky hospodaření Spolku Daveláček za rok 2016 a revizní zprávu přednesla Jana Slancová, revizor Spolku Daveláček. Informovala o jednotlivých položkách příjmů a výdajů na transparentním účtu a v pokladní knize. Shrnula jednotlivé částky příjmů:  příjmů z členských příspěvků, příjmů z pořádaných akcí, sponzorských darů a na straně druhé uvedla výdajové položky. Uvedla  souhrn jednotlivých finančních darů, které byly Spolkem Daveláček věnovány Nadaci Slon, dětem do Nepálu a pomoci v ostatních mimořádných situacích. Členové spolku byli seznámeni s podrobným vyúčtováním ozdravného pobytu, který byl za spoluúčasti Spolku Daveláček částečně financován z dotačních finančních prostředků. Ozdravný pobyt byl finančně nejvýznamnější akcí, kterou Spolek Daveláček v roce 2016 organizoval.

Jednotlivé akce spolku jsou pravidelně a samostatně vyúčtovány a toto vyúčtování je k nahlédnutí na webových stránkách. Pokladní kniha je řádně vedena a finanční hotovost je určena na úhradu nákladů za drobné vydání spolku. Pokladní kniha je také zpřístupněna na webových stránkách. Veškeré účetní doklady jsou k nahlédnutí u revizora Spolku Daveláček.

Zůstatek na transparentním účtu k poslednímu dni roku 2016 činil  57.047,54 Kč  a v pokladně  na drobné vydání k 31.12.2016 zůstatek činil  8.446,- Kč.             

Hlasováním bylo odsouhlaseno hospodaření Spolku Daveláček a přílohou zápisu je revizní zpráva Spolku Daveláček.

Průběh hlasování:   Pro:  7    Proti:  0      Zdrželo se:  0

 Ad 5)  Členské příspěvky pro rok 2016 a 2017
Paní Nejtková upozornila na odvedení členských příspěvků pro rok 2016 na transparentní účet Spolku Daveláček. Někteří členové za rok 2016 neuhradili členský příspěvek, proto byli vyzváni k nápravě a úhradě členských příspěvků za rok 2016 a rok 2017. Minimální výše příspěvků je stanovena na 100,- Kč/rok u ekonomicky aktivních osob a neekonomicky aktivní osoby (důchodci, studující) hradí minimální částku 50,- Kč/rok (bylo odsouhlaseno na I. valné hromadě Občanského sdružení Daveláček). O výši členských příspěvků na rok 2017, která se nemění, nechala předsedkyně spolku hlasovat.

Průběh hlasování:   Pro:  7    Proti:  0      Zdrželo se:  0

Ad 6)  Plán činnosti sdružení na rok 2017
Plán činnosti na další období roku 2017 je možné rozdělit na dvě roviny. Hlavní náplň Spolku Daveláček je totožná s činností a dosavadním zaměřením Spolku Daveláček. Prioritní náplní zůstává pomoc dětem ze sociálně znevýhodněných rodin dle jejich potřeb (šatstvo, obuv, hračky, případně zařízení domácnosti). Tato pomoc je závislá na sponzorech a získávání darů a finančních prostředků. Oslovování sponzorů je pro činnost neziskové organizace klíčové a je nutné pro další činnost našeho spolku nové sponzory oslovovat a získávat.

Druhou rovinou je činnost, která je definována v podaném projektu „S Daveláčkem pro rodinnou pohodu“, který Spolek Daveláček zpracoval a předložil. Věříme, že projekt bude úspěšně naplněn a spolek získá dotaci na činnost. S projektem všechny přítomné velmi podrobně seznámila předsedkyně spolku.

Byla diskutována zejména oblast další působnosti Spolku Daveláček a nutnost registrace pro možnost pořádání sbírek. Je nutné nastudovat případnou legislativu a zažádat o registraci. Dále vznikl návrh registrace na doméně „Darujeme.cz“ a využití propagace Spolku Daveláček.

Diskutováno bylo další směřování a forma pomoci, kterou by měl Spolek Daveláček vykonávat. Činnost je závislá na úspěšnosti či případné neúspěšnosti projektu, který byl začátkem roku 2017 podán. Prioritní je nadále pomoc davelským rodinám nebo rodinám a dětem ze spádových obcí, kteří navštěvují naše školská zařízení.

Další činnost byla shrnuta do jednotlivých bodů

 1. Pořádání akcí pro děti – Den dětí                                                          
 2. Pořádání výletů pro děti
 3. Pomoc potřebným rodinám
 4. Spolupráce s Městysem Davle, ZŠ Davle, MŠ Davle
 5. Oslovování sponzorů, dárců
 6. Propagace a prezentace OS Daveláček na veřejnosti
 7. Zapojení do dotačních programů

O navrženém plánu činnosti pro rok 2017 bylo následně hlasováno přítomnými 7 členy

Průběh hlasování:   Pro:  7    Proti:  0      Zdrželo se:  0

Ad 7)  Ostatní
Aktualizace webových stránek – pan Němec byl pověřen aktualizací stránek
Dětský karneval –  organizací karnevalu se v letošním roce nebude Spolek Daveláček zabývat Dětský den – proběhne poslední víkend v květnu
Zařazení do projektu – Spolek Daveláček velmi děkuje paní Marcele Římalové, která již druhým rokem pomohla pro spolek získat finanční prostředky a zapojila nás do projektu Otevřeného fondu správní rady nadačního fondu AVAST. V případě, že bude i v roce 2017 projekt na pomoc neziskovým organizacím pokračovat, pokusíme se do něho zapojit a získat další finanční prostředky, díky kterým bychom mohli pro děti uspořádat další výlety.

Usnesení:
1.
Valná hromada přijala nové členky do Spolku Daveláček paní Cerhovou a paní Ejemovou.
2. Valná hromada schvaluje Revizní zprávu roku 2016 s přehledem hospodaření Spolku Daveláček za rok 2016.
3. Valná hromada odsouhlasila návrh příspěvku na mimoškolní aktivitu dětí ve výši 500,- Kč / dítě.
4. Valná hromada schvaluje výši členských příspěvků pro rok 2017:
Ekonomicky aktivní osoby  minimálně  100,- Kč /rok
Neekonomicky aktivní osoby minimálně 50,- Kč /rok
5. Valná hromada odsouhlasila plán činnosti Spolku Daveláček pro rok 2017.

Zápis vyhotovil: Jana Slancová
Zápis ověřil:       MUDr. Renata Zachová
V Davli dne 19. února 2017

Zpráva z Nepálu I.

Martina i se synem Jakubem je na místě. V neděli, unavená, ale šťastná poprvé volala. Přivítání bylo dlouhé a nádherné. Všichni, kteří se v tu dobu nacházeli v domově Martinu i Jakuba vítali, a samozřejmě jak jinak, než podle tradic hinduistů.
Do Káthmándú dovezli tašky plné dárků nejen od Daveláčku, ale i od jiných dárců.
Martina balila velice střídmě své osobní věci (vlastně tam nemá co na sebe), jen aby ušetřila co nejvíce kil pro dárky. Nakonec to dopadlo báječně a zaplatili jsme navíc pouze 10kg. Čili, její syn Kuba se dřel s bagáží, která i s příručními zavazadly činila necelých 90kg !!!
Chtěli jsme děti potěšit něčím osobním.
Vznikla myšlenka, oslovit Základní školu v Davli a požádat je o spolupráci. Děti z naší školy napsaly jednotlivým dětem dle jmenného seznamu do dětského domova dopisy. Děti z 2.B. vyrobily přáníčka a děti 7,8,a 9 tříd doplnily obálky svými dopisy.
Dle prvních zpráv od Martiny, byly „nepálčata“ radostí bez sebe, když držely obálky se svým jménem.
Cituji pár slov z telefonního hovoru s Martinou: „Lakmi (18let) jedna z dívek, žijící v domově nejdéle) mi pomáhala vybalovat věci. Vyndávaly jsme ty obálky a Lakmi si všimla svého jména. Radostí trhala obálku a hltala anglická slovíčka, která byla určená jen jí. Bylo to moc dojemné a já se těším na večer, kdy dostanou  svoje obálky všechny děti.“
Jsme šťastní za tuto reakci, protože po dohodě se zakladatelkou dětského domova Míšou Košťálovou, půjde o dlouholetý projekt mezi naší školou a „jejími dětmi“. Naše děti se velice těší na leden, kdy se jim vrátí první odpovědi v jejich, jak doufáme, dlouholeté korespondenci s dětmi z Nepálu.
Další zprávy budeme vkládat postupně až do 5.1.2017, kdy se Martina vrací zpět, nebo je naleznete na http://neziskovka.thao.cz/aboutus/.

Výlet do kina a na vánoční trhy v Praze

Děti na ozdravném pobytu plnily úkoly a soutěže a měly za odměnu přislíbenou návštěvu kina. Sliby se mají plnit, takže děti vyjely 18. listopadu do kina na film Lichožrouti. Celý týden před spaním jsme četli stejnojmennou knihu, takže o to více se těšily. Všichni dostaly nezbytný popcorn a coca-colu a pak si užívaly, jak jen to děti dovedou. Po kině jsme šli procházkou na Smíchovské nádraží a autobusem domů.
Ta opravdová vánoční procházka Prahou děti čekala až v sobotu 3. prosince, kdy jsme si udělali výlet na Staroměstské náměstí k vánočnímu stromečku a potom do centra města, aby si děti užily vánoční atmosféru. Na Kampě nás všechny uchvátil mladík, který dělal obří bubliny, a velice se mu dařilo. Na Karlově mostě děti s nadšením poslouchaly snad každého muzikanta, který tam byl. Obdivně sledovaly malíře a toužily nechat se taky vymalovat, ale nebyl na to čas. Tak alespoň na konci mostu vylezly děti do věže a kochaly se výhledem na mosty, řeku i okolí.
Při večerním návratu jsme ještě zašli na slíbenou večeři do McDonaldu, kde některé děti byly poprvé v životě a náramně se jim to líbilo.
Další výlet je plánovaný 23. 12. Půjde o návštěvu studia, kde děti vstoupí do světa virtuální reality.
V lednu potom jedeme na divadelní představení.
Všechny výše jmenované aktivity jsme si mohli dovolit jen proto, že jeden z našich sponzorů nám poslal nemalou částku a přál si, abychom dětem zpříjemnili vánoční čas.
Opravdu s velkou radostí tak činíme a ještě jednou moc děkujeme.

2. ročník adventních trhů v Davli

Zveme všechny na 2. ročník adventních trhů v Davli spojených s tvořivými dílničkami. Trhy se budou konat v sobotu 26.11. 2016 od 10.00-14.00 hodin v parku, na které od 13.00 – 16.00 hodin navazují ve školní družině oblíbené dílničky „Mami, tati, pojďte si hrát“.

adventni_trhy

Budeme pomáhat v Nepálu

Spolek Daveláček bude pomáhat v Nepálu a prosí i o vaši pomoc a podporu.
Naše kolegyně Martina jede v měsíci prosinci jako vyslankyně společnosti Thao, o. s. do dětského domova v Nepálu. Martině jsme nabalili pro děti spoustu dárků. Teď je potřeba shánět peníze, aby to tam vše mohla dovézt, poněvadž přeprava je to nejdražší.

 Thao: Víme, že nespasíme svět, ale nesmíříme se s tím nedělat nic.

 Jsme nezisková organizace Thao, o. s., která provozuje domov pro děti v Nepálu – jedné z nejchudších zemí světa. Věříme v důležitost vzdělání.
V našem domově se o „naše“ děti starají tety, strejdové i dobrovolníci z Česka jako o vlastní. Když je to možné a hlavně, když mají rodiče zájem, můžou s dětmi bydlet taky. Dětem kromě školy a školních potřeb platíme ubytování, jídlo, oblečení, hygienické potřeby apod. Když je třeba, bereme je k doktorům a hradíme náklady na léčbu. Občas jezdíme na výlety, do ZOO, zábavního parku nebo koupat se do bazénu. Snažíme se, aby v rámci možností žily normální život – takový, který je pro většinu českých dětí samozřejmostí.

Problémem Nepálu totiž není, že by jeho obyvatelé byli hloupí, líní a neschopní. Spousta Nepálců potkala západní turisty, udělala si obrázek o „našem světě“ a sní o tom, že by do něj mohla zapadnout. Chtěli by taky vystudovat, naučit se jazyky, cestovat a stát se manažery, programátory či konzultanty – jako my. S otevřeným myšlením i prostředky by mohli pomoct svým příbuzným, své vesnici, své zemi… Smůla je, že oni nedostanou šanci. Narodit se v zapomenuté vesnici v nepálských horách nebo na periferii hlavního města předurčuje člověka k tomu strávit celý život prací na poli nebo žebráním v ulicích. Přitom vymanit se ze zdánlivě začarovaného kruhu nemusí být pro šikovného Nepálce tak těžké – když mu někdo na začátku podá pomocnou ruku.

Členka Daveláčku Martina:
Oslovila mě kamarádka: Ukaž jak slavíme vánoční svátky u nás doma, ukaž jim křesťanské vánoce. Proč ne? …vím že jsou budhisté, hinduisté, ale jsou to děti a bude to pro ně poznání.. Bylo to spontánní, jedu…….jedu se svým 19letým synem a už plánujeme…. Stromeček, vyrábění dárků pro druhého, povídání o ježíškovi, koledy, vánoční vůně cukroví, bramborový salát, výroba betlému…prostě teplo domova, který umím udělat doma, tak proč ho neudělat tam, kde ho potřebují a k tomu se svou rodinou.
 
Na místě budeme 3 týdny, mám další úkol:
Zútulni prostory a dělej maminku, zaveď trochu struktury v domově a bud jim novou tetou. Vymyslela jsem si výzdobu domu, fotky na stěny, malování obrázků s dětmi, hraní si. Co k tomu potřebuji? Začala jsem klikat a nakupovat materiál, ale to finančně nezvládnu už z letenek pro 2 jsem dost finančně vyčerpaná. Nechci zatěžovat Thao, zkusím to sama. Pokud mi chcete pomoci, budu ráda. Ti kdo mě znají, ví…
 
Byla bych i ráda za pomoc v podobě pastelek, fixů, omalovánek, barevných lepících papírů, lepidel atd. Mohu odvézt jen 30kg materiálu nebo přikoupit další kila v letadle, vše je jen o penězích. Tak jestli chcete i vy udělat vánoce dětem takto daleko máte možnost. Všem děkuji a slibuji, že budu posílat fotky z místa činu 🙂

CHCETE-LI POMOCI, MŮŽETE POSLAT LIBOVOLNOU ČÁSTKU NA NÁŠ TRANSPARENTNÍ ÚČET.
Číslo účtu: 2100400860 / 2010
VS: 122016

nepal_pomoc

Zpráva z pobytu z Velkých Hamrů

Týden utekl jako voda, a už jsme zase doma.

Děti během ozdravného pobytu nachodily cirka 35 km. Ve středu jsme navštívili výletní areál v Pěnčíně. Prohlídli jsme si výrobnu skleněných perel i farmu. Děti si potom v dílničkách vyrobily perlové koláže, a kdo chtěl, koupil si vynikající výrobky z kozí farmy.

Ve čtvrtek jsme sbírali houby, chodili po okolí, stavěli skřítkům domečky. Naučili jsme se českou hymnu a vyráběli jsme dárečky a přáníčka pro Domču a Pavlíka, kteří na horách oslavili narozeniny. Podvečerní koupačka a večerní pohádka završili opět nádherný a slunečný den.

V pátek jsme kvůli nepříznivému počasí zůstali dopoledne „doma“ a dodělali úkoly a přáníčka. Po obědě jsme se na naléhání dětí opět vrátili do lesa a pokračovali ve stavbě skřítčích obydlí. Po cestě jsme si povídali o státním svátku a probírali jsme, jak moc důležitá je svoboda. Proběhla soutěž v hodu šiškou a náročný běh ze svahu 🙂
Po návratu na chalupu začala narozeninová párty – dorty, tanec, bazén,… V podvečer už jsme začali balit a uklízet, abychom následující ráno vyrazili směr Jablonec nad Nisou, odkud nás autobus dovezl do Prahy.

Děti se během týdne naučily spoustu důležitých věcí a dovedností. Kromě jiného už všichni umí hodiny, ping-pong, někteří se naučily plavat a většina umí zpívat českou hymnu.

Pomáhaly nám, i sobě navzájem. Umí vytvořit z čehokoliv cokoliv.

Byl to nádherný týden!

Fotky z celého týdne najdete v galerii.

Zdravíme z Velkých Hamrů

Máme se moc dobře, počasí je střídavé, ale většinou prší v době, kdy jsme v chalupě. Máme za sebou několik krásných výletů. V neděli jsme šli pěší túru na Černou Studnici a ušli jsme skoro 11 km. Všechny děti statečně šlapaly a cestou sbíraly listy na výrobu obrázků. V pondělí byl celodenní výlet do výrobny dřevěných hraček v Jiřetíně pod Bukovou. Ukázali nám celý provoz výroby a po exkurzi si děti vyráběly své vlastní dřevěné hračky. Několik výrobků si každý odnesl na památku domů. Úterý byl odpočinkový den, dopoledne pršelo, tak se děti věnovaly učení, plnění úkolů, které dostaly od paní učitelek. Po obědě šly děti sbírat kaštany a v podvečer vyráběly kaštanová zvířátka. Každý den si děti užívají vyhřívaný bazén, který je součástí chalupy, kde jsme ubytováni.
Děti jsou v pořádku a pozdravují domů.