Archiv pro měsíc: Únor 2015

Zápis z jednání IV. valné hromady

Občanského sdružení Daveláček

 Dne 11. února 2015 proběhla čtvrtá valná hromada Občanského sdružení Daveláček, kterou svolala předsedkyně Občanského sdružení Daveláček  Iveta Nejtková.

 Program  jednání:  1.  Úvod jednání, schválení navrženého programu, ověřovatele a zapisovatele

                              2.  Zpráva o činnosti za rok 2014

                              3.  Revizní zpráva 2014

                              4.  Členské příspěvky na rok 2015

                              5.  Plán činnosti na rok 2015

                              6.  Přejmenování a nová registrace 

                              7.  Ostatní

                              8.  Usnesení  

 

Ad 1) Úvod jednání a navržení programu jednání

   Jednání zahájila za OS Daveláček Iveta Nejtková, která přivítala přítomné členy sdružení a seznámila je s programem jednání IV. valné hromady. Dále určila zapisovatele a ověřovatele zápisu z valné hromady a nechala o návrhu hlasovat.

Ověřovatel zápisu navržena Martina Hrabová a zapisovatelem Jana Slancová

Hlasovalo všech 7 členů a návrh byl přijat

 

 Ad 2)  Zpráva o činnosti za rok 2014

     Iveta Nejtková shrnula činnost OS Daveláček za rok 2014.

Informovala o rodinách, na které se soustřeďuje pomoc sdružení ve spolupráci se správou sociálního zabezpečení územního pracoviště Praha – západ, Základní školou Davle a Mateřskou školou Davle.

Shrnula akce, které v uplynulém roce OS Daveláček organizovalo pro děti (Karneval, Dětský den a divadelní představení), kterých se aktivně zúčastnilo (Ekofest, Den Země), organizovalo dvě sbírky sběru šatstva a obuvi (jaro a podzim) a výlety pro děti do ZOO Plzně, Cirkusu v Praze, návštěvu kina.

Dále informovala o nutnosti oslovování případných sponzorů sdružení, aby za získané prostředky mohlo OS Daveláček organizovat výlety pro děti a rozšiřovat svou činnost do celého regionu. Nadále trvá spolupráce s MAS Brdy Vltava. Na počátku tohoto roku byly vytvořeny tři projekty dle dotačních tabulek, které byly zaslány OS Daveláček.

Iveta Nejtková navrhla pokračování  pomoci dětem v příspěvku na mimoškolní aktivity. Tato forma pomoci se velmi osvědčila, protože žáci, kterým byla zprostředkována možnost výuky angličtiny v Jazykové škole Lundonia HUB Davle, která poskytla OS Daveláčku tuto výuky darem, velmi zlepšily své výsledky ve škole, což se projevilo také v hodnocení za 1.pololetí školního roku. Příspěvek OS Daveláček na další mimoškolní aktivity byl navržen pro letošní rok  500,- Kč / dítě. O tomto návrhu bylo hlasováno.

 

Průběh hlasování:   Pro:  7    Proti:  0      Zdrželo se:  0

 

Ad 3)  Revizní zpráva

     Revizní zprávu a výsledky hospodaření Občanského sdružení Daveláček za rok 2014 přednesla Jana Slancová. Informovala o jednotlivých položkách příjmů a výdajů na transparentním účtu a v pokladní knize. Shrnula částky příjmů členských příspěvků, příjmů z akcí, sponzorských darů a na straně druhé výdajové položky u pořádaných akcí. Jednotlivé akce jsou pravidelně samostatně vyúčtovány a jsou vždy k nahlédnutí na webových stránkách. Pokladní kniha je vedena pro operativní úhradu nákladů za drobné vydání sdružení a je také aktualizovaná na webových stránkách.

Zůstatek na transparentním účtu k poslednímu dni roku 2014 činil  16.165,- Kč  a v pokladně  na drobné vydání byla částka 5.938,- Kč.             

Hlasováním bylo odsouhlaseno hospodaření Občanského sdružení Daveláček a přílohou zápisu je revizní zpráva Občanského sdružení Daveláček.

 

Průběh hlasování:   Pro:  7    Proti:  0      Zdrželo se:  0

 

 

Ad 4)  Členské příspěvky pro rok 2015

     Paní Slancová upozornila na odvedení členských příspěvků pro rok 2015 na transparentní účet sdružení. Jejich minimální výše 100,- Kč/rok u ekonomicky aktivních osob byla odsouhlasena na I. valné hromadě Občanského sdružení Daveláček. Neekonomicky aktivní osoby (důchodci, studující) uhradí minimální částku 50,- Kč/rok.   

       

Průběh hlasování:   Pro:  7    Proti:  0      Zdrželo se:  0

 

Ad 5)  Plán činnosti sdružení na rok 2015

     Plán činnosti na další období roku 2015 je totožný s činností a dosavadním zaměřením Občanského sdružení Daveláček. Prioritní náplní zůstává pomoc dětem ze sociálně znevýhodněných rodin dle jejich potřeb (šatstvo, obuv, hračky, případně zařízení domácnosti). Tato pomoc je závislá na sponzorech a získávání darů a finančních prostředků. Oslovování sponzorů je pro činnost neziskové organizace klíčové a je nutné pro další činnost našeho sdružení nové sponzory oslovovat. Byla diskutována zejména oblast působnosti OS Daveláček, její ho rozšíření do obcí sdružujících v regionu MAS Brdy Vltava. Nabízení pomoci sdružení do širšího regionu je závislé na garantování služeb a pomoci sdružení. V současné chvíli zatím není možnost zaměstnat jednoto člena na pracovní úvazek, který by zastával činnost OS Daveláček. Cílem je sehnat peněžní prostředky a vytvořit pracovní místo, protože za současných podmínek není možná progrese Daveláčku.

Další činnost byla shrnuta do jednotlivých bodů

 1. Pořádání akcí pro děti –    Dětský karneval

                                                      Den dětí    

                                                      Davelské posvícení

 1. Pořádání výletů pro děti
 2. Pomoc potřebným rodinám
 3. Spolupráce s Městysem Davle, ZŠ Davle, MŠ Davle
 4. Oslovování sponzorů
 5. Rozvoj členské základny
 6. Propagace a prezentace OS Daveláček na veřejnosti

O navrženém plánu činnosti pro rok 2015 bylo následně hlasováno přítomnými 7 členy

Průběh hlasování:   Pro:  7    Proti:  0      Zdrželo se:  0

 

Ad6) Přejmenování a nová registrace

      Na základě nové legislativy pro činnost neziskových organizací je nutné přejmenování Občanského sdružení Daveláček na spolek nikoliv sdružení.  Bylo diskutováno další pojmenování našeho sdružení, protože praxe ukázala, že „Daveláček“ je závádějící a případní sponzoři se domnívají, že pomáhají pouze dětem davelským a činnost sdružení  je omezena pouze na městys Davle.  Tato skutečnost je nám sice známa, ale většina členů na pojmenování „Daveláček“ v názvu organizace nadále trvá. Je nutné, zamyslet se nad případnou změnou názvu.

V souvislosti s přejmenováním vyplývá také nutnost vytvoření nových stanov. Jedná se o zásadní dokument, proto bude oslovena právní organizace.

 

Ad 7)  Ostatní

Aktualizace webových stránek – pan Němec byl pověřen aktualizací stránek

Příprava dětského karnevalu –  karneval se bude konat v sobotu 21. února 2015 od 14 hodin v sále hotelu V Pivovaře. Příprava sálu proběhne od 9 hodin. Bylo dohodnuto vstupné za dospělé 50,- Kč a děti zdarma s možností částky 200,- a uvedení jako sponzora akce. Je nutné oslovit místní sponzory pro nákup cen a sladkostí pro děti.

Zařazení do projektu – OS Daveláček velmi děkuje paní Marcele Římalové, která oslovila naše sdružení s možností získání finančních prostředků a zapojení do projektu Otevřeného fondu správní rady nadačního fondu AVAST. Projekt musí být zpracován do konce měsíce února a sdružení tak dostalo možnost požádat o částku 50.000,- Kč na svou činnost.

  

Usnesení:

 1. Valná hromada schvaluje revizní zprávu s přehledem hospodaření Občanského sdružení Daveláček za rok 2014.
 2. Valná hromada odsouhlasila návrh příspěvku na mimoškolní aktivitu dětí ve výši 500,- Kč / dítě.
 3. Valná hromada schvaluje výši členských příspěvků pro rok 2014:

Ekonomicky aktivní osoby  minimálně  100,- Kč /rok

Neekonomicky aktivní osoby minimálně 50,- Kč /rok

 1. Valná hromada odsouhlasila plán činnosti Občanského sdružení Daveláček pro rok 2015.

 

 Zápis vyhotovil: Jana Slancová

 Zápis ověřil:       Martina Hrabová

 V Davli dne 15. února 2015