Archiv pro měsíc: Únor 2017

Zápis z jednání VII. valné hromady Spolku Daveláček

Dne 17. února 2017 proběhla sedmá valná hromada Spolku Daveláček, kterou svolala předsedkyně spolku Iveta Nejtková.

Program  jednání:  1.  Úvod jednání, schválení navrženého programu, ověřovatele a zapisovatele

 1. Příjem nových členů do Spolku Daveláček
 2. Zpráva o činnosti za rok 2016
 3. Revizní zpráva 2016
 4. Členské příspěvky na rok 2016 a 2017
 5. Plán činnosti na rok 2017
 6. Ostatní
 7. Usnesení  

Ad 1) Úvod jednání a navržení programu jednání
Jednání zahájila Iveta Nejtková, která přivítala přítomné a seznámila je s programem VII. valné hromady. Určila zapisovatele a ověřovatele zápisu z valné hromady a nechala o návrhu hlasovat.
Ověřovatel zápisu navržena MUDr. Renata Zachová a zapisovatelem Jana Slancová.

Hlasovalo všech 6 přítomných členů a návrh byl přijat

Ad 2)  Přijetí nových členů
Iveta Nejtková představila nové kandidátky na členství ve Spolku Daveláček, paní Janu Cerhovou a Kateřinu Ejemovou a navrhla je za nové členky Spolku Daveláček. O návrhu nechala hlasovat.

Průběh hlasování:   Pro:  6    Proti:  0      Zdrželo se:  0

Ad 3)  Zpráva o činnosti za rok 2016
Iveta Nejtková shrnula činnost Spolku Daveláček za rok 2016.  Shrnula veškeré akce a činnost, na kterých se Spolek Daveláček v průběhu celého roku 2016 podílel. Informovala o pomoci rodinám, se kterými spolupracujeme dlouhodobě nebo spolupráce vznikla až v roce 2016. Informovala o spolupráci se Základní školou v Davli, Mateřskou školou v Davli, městysem Davle a navázání spolupráce s ostatními obecními úřady a školami v regionu Prahy západ.

Shrnula akce, které v uplynulém roce Spolek Daveláček organizoval pro děti (Karneval, Dětský den), kterých se aktivně zúčastnil (Den Země, Davelské vánoční trhy), organizoval dvě sbírky sběru šatstva a obuvi (jaro a podzim) a výlet pro děti do kina. Největší akcí v uplynulém roce byl ozdravný pobyt pro děti na horách, který se mohl uskutečnit díky finanční podpoře Nadačního fondu AVAST, který přispěl Spolku Daveláček částkou 30.000,- Kč.

Dále zdůraznila nutnost oslovování případných sponzorů spolku, protože bez sponzorské pomoci a finanční podpory bychom nemohli naplňovat svou činnost,  pomáhat rodinám a dětem, organizovat různorodé akce a výlety pro děti.

Ad 4)  Revizní zpráva
Výsledky hospodaření Spolku Daveláček za rok 2016 a revizní zprávu přednesla Jana Slancová, revizor Spolku Daveláček. Informovala o jednotlivých položkách příjmů a výdajů na transparentním účtu a v pokladní knize. Shrnula jednotlivé částky příjmů:  příjmů z členských příspěvků, příjmů z pořádaných akcí, sponzorských darů a na straně druhé uvedla výdajové položky. Uvedla  souhrn jednotlivých finančních darů, které byly Spolkem Daveláček věnovány Nadaci Slon, dětem do Nepálu a pomoci v ostatních mimořádných situacích. Členové spolku byli seznámeni s podrobným vyúčtováním ozdravného pobytu, který byl za spoluúčasti Spolku Daveláček částečně financován z dotačních finančních prostředků. Ozdravný pobyt byl finančně nejvýznamnější akcí, kterou Spolek Daveláček v roce 2016 organizoval.

Jednotlivé akce spolku jsou pravidelně a samostatně vyúčtovány a toto vyúčtování je k nahlédnutí na webových stránkách. Pokladní kniha je řádně vedena a finanční hotovost je určena na úhradu nákladů za drobné vydání spolku. Pokladní kniha je také zpřístupněna na webových stránkách. Veškeré účetní doklady jsou k nahlédnutí u revizora Spolku Daveláček.

Zůstatek na transparentním účtu k poslednímu dni roku 2016 činil  57.047,54 Kč  a v pokladně  na drobné vydání k 31.12.2016 zůstatek činil  8.446,- Kč.             

Hlasováním bylo odsouhlaseno hospodaření Spolku Daveláček a přílohou zápisu je revizní zpráva Spolku Daveláček.

Průběh hlasování:   Pro:  7    Proti:  0      Zdrželo se:  0

 Ad 5)  Členské příspěvky pro rok 2016 a 2017
Paní Nejtková upozornila na odvedení členských příspěvků pro rok 2016 na transparentní účet Spolku Daveláček. Někteří členové za rok 2016 neuhradili členský příspěvek, proto byli vyzváni k nápravě a úhradě členských příspěvků za rok 2016 a rok 2017. Minimální výše příspěvků je stanovena na 100,- Kč/rok u ekonomicky aktivních osob a neekonomicky aktivní osoby (důchodci, studující) hradí minimální částku 50,- Kč/rok (bylo odsouhlaseno na I. valné hromadě Občanského sdružení Daveláček). O výši členských příspěvků na rok 2017, která se nemění, nechala předsedkyně spolku hlasovat.

Průběh hlasování:   Pro:  7    Proti:  0      Zdrželo se:  0

Ad 6)  Plán činnosti sdružení na rok 2017
Plán činnosti na další období roku 2017 je možné rozdělit na dvě roviny. Hlavní náplň Spolku Daveláček je totožná s činností a dosavadním zaměřením Spolku Daveláček. Prioritní náplní zůstává pomoc dětem ze sociálně znevýhodněných rodin dle jejich potřeb (šatstvo, obuv, hračky, případně zařízení domácnosti). Tato pomoc je závislá na sponzorech a získávání darů a finančních prostředků. Oslovování sponzorů je pro činnost neziskové organizace klíčové a je nutné pro další činnost našeho spolku nové sponzory oslovovat a získávat.

Druhou rovinou je činnost, která je definována v podaném projektu „S Daveláčkem pro rodinnou pohodu“, který Spolek Daveláček zpracoval a předložil. Věříme, že projekt bude úspěšně naplněn a spolek získá dotaci na činnost. S projektem všechny přítomné velmi podrobně seznámila předsedkyně spolku.

Byla diskutována zejména oblast další působnosti Spolku Daveláček a nutnost registrace pro možnost pořádání sbírek. Je nutné nastudovat případnou legislativu a zažádat o registraci. Dále vznikl návrh registrace na doméně „Darujeme.cz“ a využití propagace Spolku Daveláček.

Diskutováno bylo další směřování a forma pomoci, kterou by měl Spolek Daveláček vykonávat. Činnost je závislá na úspěšnosti či případné neúspěšnosti projektu, který byl začátkem roku 2017 podán. Prioritní je nadále pomoc davelským rodinám nebo rodinám a dětem ze spádových obcí, kteří navštěvují naše školská zařízení.

Další činnost byla shrnuta do jednotlivých bodů

 1. Pořádání akcí pro děti – Den dětí                                                          
 2. Pořádání výletů pro děti
 3. Pomoc potřebným rodinám
 4. Spolupráce s Městysem Davle, ZŠ Davle, MŠ Davle
 5. Oslovování sponzorů, dárců
 6. Propagace a prezentace OS Daveláček na veřejnosti
 7. Zapojení do dotačních programů

O navrženém plánu činnosti pro rok 2017 bylo následně hlasováno přítomnými 7 členy

Průběh hlasování:   Pro:  7    Proti:  0      Zdrželo se:  0

Ad 7)  Ostatní
Aktualizace webových stránek – pan Němec byl pověřen aktualizací stránek
Dětský karneval –  organizací karnevalu se v letošním roce nebude Spolek Daveláček zabývat Dětský den – proběhne poslední víkend v květnu
Zařazení do projektu – Spolek Daveláček velmi děkuje paní Marcele Římalové, která již druhým rokem pomohla pro spolek získat finanční prostředky a zapojila nás do projektu Otevřeného fondu správní rady nadačního fondu AVAST. V případě, že bude i v roce 2017 projekt na pomoc neziskovým organizacím pokračovat, pokusíme se do něho zapojit a získat další finanční prostředky, díky kterým bychom mohli pro děti uspořádat další výlety.

Usnesení:
1. Valná hromada přijala nové členky do Spolku Daveláček paní Cerhovou a paní Ejemovou.
2. Valná hromada schvaluje Revizní zprávu roku 2016 s přehledem hospodaření Spolku Daveláček za rok 2016.
3. Valná hromada odsouhlasila návrh příspěvku na mimoškolní aktivitu dětí ve výši 500,- Kč / dítě.
4. Valná hromada schvaluje výši členských příspěvků pro rok 2017:
Ekonomicky aktivní osoby  minimálně  100,- Kč /rok
Neekonomicky aktivní osoby minimálně 50,- Kč /rok
5. Valná hromada odsouhlasila plán činnosti Spolku Daveláček pro rok 2017.

Zápis vyhotovil: Jana Slancová
Zápis ověřil:       MUDr. Renata Zachová
V Davli dne 19. února 2017